Процедури

Процедура № 4207 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 08.05.2020
Втора дата
Начална цена 65,454.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2004
Дървесен вид бб, здгл, брз, бк, гбр, яв, трп, яс
Едра 365 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 1161 куб.м.
За огрев 797 куб.м.
ОЗМ 97 куб.м.
Всичко 2486 куб.м.