Процедури

Процедура № 4217 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.05.2020
Втора дата
Начална цена 356,128.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Дървесината е предназначена за местни търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018-1, 2019-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 4407 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4463 куб.м.