Процедури

Процедура № 4218 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 14.05.2020
Втора дата
Начална цена 266,971.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Добивът на дървесината ще се възлага на местни търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 5103 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5159 куб.м.