Процедури

Процедура № 4229 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 14.05.2020
Втора дата
Начална цена 18,018.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205137

Данни за дървесината

Обект/и № 205137
Дървесен вид здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл;
Едра 35 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 189 куб.м.
За огрев 441 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 766 куб.м.