Процедури

Процедура № 4258 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 19.05.2020
Втора дата
Начална цена 56,825.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2016-1,2017-1
Дървесен вид чб, бл, здб, цр
Едра 19 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 493 куб.м.
За огрев 376 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 913 куб.м.