Процедури

Процедура № 4286 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 26.05.2020
Втора дата
Начална цена 63,994.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2; от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2;
Дървесен вид бб,чб
Едра 650 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 305 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 955 куб.м.