Процедури

Процедура № 4377 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Начална цена 388,816.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2013-2, 2018-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
Едра 69 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1045 куб.м.
За огрев 4246 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5454 куб.м.