Процедура № 4449 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 21.07.2020 11.08.2020 6,117.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост търг с тайно наддаване
Предмет Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.