Процедури

Процедура № 4476 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Начална цена 42,670.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид бл, цр, мжд, кгбр
Едра 5 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 194 куб.м.
За огрев 658 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 861 куб.м.