Процедури

Процедура № 4480 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Начална цена 139,760.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018-1, 2020-1, 2026-1
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
Едра 5 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 15 куб.м.
За огрев 1811 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1837 куб.м.