Процедури

Процедура № 4506 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 29.07.2020
Втора дата
Начална цена 59,314.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2003 и 2008
Дървесен вид гбр, бк, здб, лп, яв
Едра 664 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 830 куб.м.
За огрев 595 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Всичко 2242 куб.м.