Процедури

Процедура № 4539 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 13.08.2020
Втора дата
Начална цена 35,954.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2052
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 313 куб.м.
Средна 204 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 635 куб.м.
За огрев 230 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1383 куб.м.