Процедури

Процедура № 4546 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 18.08.2020
Втора дата
Начална цена 23,793.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Росен” в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2011 - отдели/подотдели 257-в, 257-з, 257-л, 258-з, 260-в, общо количество 1033 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид чб,бб
Едра 9 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1018 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1033 куб.м.