Процедури

Процедура № 4553 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 19.08.2020
Втора дата
Начална цена 70,022.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр,здб, трп, лп, шс, дрш, мждр, яс, врб, яв
Едра 58 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 1598 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 1757 куб.м.