Процедури

Процедура № 4555 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 21.08.2020
Втора дата
Начална цена 111,418.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-4
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.