Процедури

Процедура № 4573 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 27.08.2020
Втора дата
Начална цена 15,698.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 212
Дървесен вид бк, гбр, здб,
Едра 253 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 130 куб.м.
За огрев 130 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Всичко 580 куб.м.