Процедури

Процедура № 4574 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 27.08.2020
Втора дата
Начална цена 19,305.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 212-1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 130 куб.м.
За огрев 128 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 297 куб.м.