Процедури

Процедура № 4576 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 28.08.2020
Втора дата
Начална цена 30,496.94 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обекти № 2025 и №2026 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2025 и Обект №2026
Дървесен вид дб, цр,гбр, кгбр, трп
Едра 125 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 528 куб.м.
За огрев 600 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Всичко 1285 куб.м.