Процедури

Процедура № 4587 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 02.09.2020
Втора дата
Начална цена 24,567.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид изгр, бл, цр, мжд,
Едра 10 куб.м.
Средна 296 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 746 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Всичко 1058 куб.м.