Процедури

Процедура № 4650 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 24.09.2020
Втора дата
Начална цена 25,064.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 204201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.