Процедура № 4701 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 19.10.2020 28,502.26 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник в Обект № 2020-2”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.