Процедури

Процедура № 4701 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 19.10.2020
Втора дата
Начална цена 28,502.26 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник в Обект № 2020-2”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.