Процедури

Процедура № 4716 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 07.10.2020
Втора дата
Начална цена 2,676.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата добив със собствени работници
Предмет Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5 куб.м.
За огрев 99 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 104 куб.м.