Процедури

Процедура № 4779 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 19.11.2020
Втора дата
Начална цена 73,656.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 215202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.