Процедури

Процедура № 4800 на ДГС Царево

Процедура № 4800 на ДГС Царево от 30.11.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 529,579.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1;
Дървесен вид изгр, бл, мжд, цр, чб, избк,
Едра 110 куб.м.
Средна 925 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 3920 куб.м.
За огрев 2718 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 7695 куб.м.