Процедури

Процедура № 4844 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 04.12.2020
Втора дата
Начална цена 52,685.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от Обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2102
Дървесен вид гбр,цр,бл
Едра 433 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 1240 куб.м.
ОЗМ 254 куб.м.
Всичко 1992 куб.м.