Процедури

Процедура № 4857 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 3,762.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в общински горски територии,предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно договор

Данни за дървесината

Обект/и № 215201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.