Процедури

Процедура № 4861 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 07.12.2020
Втора дата
Начална цена 160,229.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2101(отдели, подотдели - 340 в , г, 349 а, г),№ 2102(отдели, подотдели - 350 б, в, г, д, ж, з), № 2103(отдели, подотдели - 351 а, б, в, г), № 2105(отдели, подотдели - 364 в ; 373 г, ж ; 381 а, в, и, к), № 2106(отдели, подотдели - 384 ж ;385 а, б, г) и № 2107(отдели, подотдели - 349 д; 353 в ; 354 е ; 355 б, в, г, е; 376 п ; 381 д , е ; 382 в; 384 ф ; 387 у, х ,ц, ч ,я)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2101;2102;2103;2105;2106;2107;
Дървесен вид чб,изгор,избк,гбр,срлп,мжд,кгбр,цр,трп,бб,,бл
Едра 793 куб.м.
Средна 1382 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
Технологична 1768 куб.м.
За огрев 2605 куб.м.
ОЗМ 82 куб.м.
Всичко 6721 куб.м.