Процедури

Процедура № 4862 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 07.12.2020
Втора дата
Начална цена 112,790.31 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2104(отдели, подотдели - 353 а; 354 а, в; 355 а, к; 376 о), № 2109(отдели, подотдели – 35 а; 36 б; 37 а; 38 а; 168 б), № 2110 (отдели, подотдели - 32 а, б, в), № 2111 (отдели, подотдели - 174 в; 178 а),№ 2112 (отдели, подотдели - 171 в; 186 в)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № 2104;2109;2110;2111;2121;
Дървесен вид чб,бл,изгор,избк,гбр,цр,кгбр,мжд,
Едра 609 куб.м.
Средна 609 куб.м.
Дребна 88 куб.м.
Технологична 1071 куб.м.
За огрев 2027 куб.м.
ОЗМ 287 куб.м.
Всичко 4691 куб.м.