Процедури

Процедура № 4875 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 11.12.2020
Втора дата
Начална цена 73,196.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността дърводобив от горски територии за обекти 2108, 2109, 2110.

Данни за дървесината

Обект/и № 2108, 2109, 2110
Дървесен вид бб, здгл, изгор, избк, цр, гбр
Едра 133 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 1141 куб.м.
За огрев 1227 куб.м.
ОЗМ 464 куб.м.
Всичко 3033 куб.м.