Процедура № 4895 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4895 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
Централно Управление 17.12.2020 653,572.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване
Предмет Докуметация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2102Ц 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18010 куб.м.