Процедури

Процедура № 4911 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 147,018.12 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти № 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 и 2112 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112
Дървесен вид бл, здб, кгбр, мжд, цр, лп, кл, гбр, кдб, чб
Едра 30 куб.м.
Средна 339 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5717 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6092 куб.м.