Процедури

Процедура № 5041 на ДГС Нова Загора

Процедура № 5041 на ДГС Нова Загора от 09.02.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Начална цена 345,386.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №1-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.