Процедури

Процедура № 5109 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 04.03.2021
Втора дата
Начална цена 36,707.39 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 212-1 ,212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 212-1, 212-2
Дървесен вид бл, здб, брк, бк, трп,
Едра 89.61 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 158 куб.м.
За огрев 176 куб.м.
ОЗМ 48.81 куб.м.
Всичко 480.42 куб.м.