Процедури

Процедура № 5110 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 04.03.2021
Втора дата
Начална цена 15,528.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 212
Дървесен вид бк, гбр, здб, трп, брк
Едра 217 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 158 куб.м.
За огрев 176 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 579 куб.м.