Процедури

Процедура № 5121 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 08.03.2021
Втора дата
Начална цена 345,386.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД №1-2-2021 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора .

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.