Процедури

Процедура № 5134 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.03.2021
Втора дата
Начална цена 101,892.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-3

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-3
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.