Процедури

Процедура № 5138 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 30.03.2021
Втора дата 16.04.2021
Начална цена 139,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Търг с явно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен, ТП „ДЛС Ропотамо”: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 по КККР на гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, с площ 725 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, с адрес гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Черно море“, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 58356.506.523.1, със застроена площ 109 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда;Сграда с идентификатор 58356.506.523.2, със застроена площ 41 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.