Процедура № 5138 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 30.03.2021 16.04.2021 139,200.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост търг с ЯВНО наддаване
Предмет Търг с явно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен, ТП „ДЛС Ропотамо”: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 по КККР на гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, с площ 725 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, с адрес гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Черно море“, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 58356.506.523.1, със застроена площ 109 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда;Сграда с идентификатор 58356.506.523.2, със застроена площ 41 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.