Процедури

Процедура № 5142 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.03.2021
Втора дата
Начална цена 12,315.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215118-1

Данни за дървесината

Обект/и № 215118-1
Дървесен вид бл, здб, цр, кгбр, мждр,
Едра 2 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 146 куб.м.
За огрев 331 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 524 куб.м.