Процедури

Процедура № 5143 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.03.2021
Втора дата
Начална цена 17,301.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215121

Данни за дървесината

Обект/и № 215121
Дървесен вид бл, здб, цр,
Едра 11 куб.м.
Средна 87 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 190 куб.м.
За огрев 448 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 736 куб.м.