Процедури

Процедура № 5144 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.03.2021
Втора дата
Начална цена 14,409.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215119

Данни за дървесината

Обект/и № 215119
Дървесен вид здб, цр, бл, кгбр, срлп, мждр
Едра 7 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 155 куб.м.
За огрев 347 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 613 куб.м.