Процедури

Процедура № 5145 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.03.2021
Втора дата
Начална цена 26,461.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215120

Данни за дървесината

Обект/и № 215120
Дървесен вид здб, мждр, бл, цр, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 165 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 289 куб.м.
За огрев 671 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1126 куб.м.