Процедури

Процедура № 5148 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Начална цена 120.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2104 НЗ
Дървесен вид лдб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5 куб.м.