Процедури

Процедура № 5163 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 18.03.2021
Втора дата
Начална цена 19,008.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2108 (отдели, подотдели - 36 в, 355 и) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид бл, цр,гбр, мжд, кгбр
Едра 4 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 677 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 835 куб.м.