Процедури

Процедура № 5203 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.03.2021
Втора дата
Начална цена 10,508.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2120 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2120
Дървесен вид здгл, см, бб, гбр, бк
Едра 196 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 15 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 286 куб.м.