Процедури

Процедура № 5267 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 21.04.2021
Втора дата 22.04.2021
Начална цена 155,295.74 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101; 2108; 2109
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп,яс,см,бб,здгл,чб,бл,брз,врб
Едра 1039 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 55 куб.м.
Технологична 2610 куб.м.
За огрев 1657 куб.м.
ОЗМ 391 куб.м.
Всичко 5844 куб.м.