Процедури

Процедура № 5268 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 20.04.2021
Втора дата
Начална цена 164,008.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ

Данни за дървесината

Обект/и № 215203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.