Процедури

Процедура № 5279 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 16,941.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и акациеви култури в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-4

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-4
Дървесен вид
Едра -0.05 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.