Процедури

Процедура № 5326 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 14.05.2021
Втора дата
Начална цена 28,034.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект № 2117 от ЛФ-2021 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2117
Дървесен вид бл, кгбр, здб, дб
Едра 7 куб.м.
Средна 118 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1023 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1150 куб.м.