Процедури

Процедура № 5360 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.06.2021
Втора дата
Начална цена 7,847.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213126 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213126
Дървесен вид бб,см,здгл
Едра 177 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 33 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 314 куб.м.