Процедури

Процедура № 5369 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 07.06.2021
Втора дата
Начална цена 5,593.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 215126
Дървесен вид бл ; цр ;
Едра 0 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 68 куб.м.
За огрев 160 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 238 куб.м.